Current delivery time

45 minutes

Základné pojmy

Prevádzkovateľ je Marco Kurcinik - Pizza Factory, so sídlom Ľ. Podjavorinskej 1985/68, 95301 Zlaté Moravce , Slovenská republika, IČO: 40333591, DIČ: 1070201044, IČ DPH: SK 1070201044 , zapísaný v Živnostenskom registri Okresný úrad Nitra, Číslo živnostenského registra: 407-4564, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., telefonický kontakt: 0949 338 558.

Pizza-factory.sk je webová stránka na ktorej môžu Používatelia vyhľadať a objednať jedlá a nápoje podľa aktuálnej ponuky.

Používateľ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá využíva služby webovej stránky Pizza-factory.sk, predovšetkým objednávku jedla podľa aktuálnej ponuky.

Objednávka je tovar alebo zoznam tovaru, ktorý používateľ objedná prostredníctvom systému webovej stránky, spolu s poskytnutými osobnými údajmi nevyhnutnými pre zabezpečenie doručenia tovaru.

 

Základné podmienky

Využívaním služieb webovej stránky pizza-factory.sk dávam súhlas s týmito obchodnými podmienkami a prehlasujem, že som s nimi oboznámený.

Používateľ môže objednať jedlo a iný tovar, ktorý je aktuálne uverejnený na webovej stránke.

Objednávka sa uskutočňuje pridaním tovaru do nákupného košíka, vyplnením objednávkového formuláru a odoslaním formuláru pomocou tlačidla "Potvrdiť objednávku". Tým používateľ uzatvára s prevádzkovateľom platnú zmluvu, podľa ktorej sa prevádzkovateľ zaväzuje dodať tovar v rozsahu požadovanom používateľom, v dohodnutej cene a adekvátnom balení.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na storno objednávky, v prípade, že nie je schopný doručiť tovar v požadovanom rozsahu. V prípade, že prevádzkovateľ nie je schopný doručiť tovar v požadovanom rozsahu, je povinný o tom informovať bezodkladne používateľa.

Používateľ môže objednávku vykonať prostredníctvom registrácie zákazníckeho účtu, alebo bez registrácie. Registráciou na webovej stránke získava dodatočné možnosti urýchlenia ďalších objednávok, prostredníctvom predvyplnených dodacích údajov.

 

Storno, zmena objednávky používateľom

V prípade že používateľ odoslal objednávku a zistil nezrovnalosť, prípadne chce objednávku stornovať, je povinný tak urobiť okamžite po ukončení objednávky.

Zmenu alebo storno objednávky je možné vykonať len telefonicky na čísle 0949 338 558.

 

Práva a povinnosti používateľa

Používateľ prehlasuje, že je právne spôsobilý na úkony spojené s využívaním služieb webovej stránky.

Používateľ je povinný poskytnúť správne a aktuálne údaje.

Používateľ je povinný zabezpečiť uchovanie svojich prístupových údajov k používateľskému účtu bezpečne a v tajnosti. Používateľ zodpovedá za aktivity vykonané sprostredníctvom jeho používateľského účtu. V prípade zistenia zneužitia jeho účtu, je o tom povinný informovať prevádzkovateľa.

Používateľ je oprávnený využívať služby webovej stránky v súlade so zákonom a týmito podmienkami. Nesmie využívať služby webovej stránky tak, aby zhoršil funkcie webovej stránky a servera na ktorom je prevádzkovaná.

Používateľ sa zaväzuje prevziať objednaný tovar a zaplatiť za objednaný tovar.

 

Platba

Platbu za tovar je možné vykonať v hotovosti, alebo kartou u kuriéra pri dodaní tovaru, prostredníctvom platobného terminálu. Platbu kartou je potrebné zvoliť počas vykonania objednávky.

 

Minimálna hodnota objednávky

Minimálna hodnota objednávky pre doručenie tovaru v rámci mesta Nitra je 6 €

Minimálna hodnota objednávky pre doručenie tovaru v rámci uvedených lokalít mimo mesta Nitra je 22 €.

 

Dodacie podmienky

Cena dopravy tovaru je závislá od miesta dodania tovaru.

Cena dopravy v rámci mesta Nitra je 1,5 €.

Cena dopravy v rámci zvolených lokalít mimo mesto Nitra je 3 €.

Dodanie tovaru mimo mesto Nitra sa realizuje len pre tieto lokality:

 • Priemyselný park Nitra I-VII
 • Lužianky 
 • Lehota 
 • Cabaj Čápor
 • Nový Cabaj
 • Ivanka pri Nitre
 • Malý Lapáš
 • Veľký Lapáš
 • Pohranice
 • Nitrianske Hrnčiarovce
 • Štitáre
 • Drážovce
 • Jarok
 • Párovské Háje
 • Janíkovce

 

Zodpovednosť za škodu

Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za zneužitie služieb webovej stránky používateľom a tretími osobami.

Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za škody, ktoré vznikli používateľovi a tretím stranám v súvislosti s využívaním webovej stránky priamo alebo nepriamo.

Prevádzkovateľ neručí za nepretržitú a bezchybnú fukčnosť webovej stránky pizza-factory.sk a nezodpovedá za škody, ktoré vznikli používateľovi a tretím stranám v súvislosti s nedostupnosťou služieb webovej stránky.

 

Reklamácie a záruka

Reklamácie prijímame nasledovným spôsobom:

 • Telefonicky na čísle 0949 338 558 počas rozvozových hodín od 16:00.
 • Elektronicky na emailovej adrese This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .
 • Prostredníctvom kuriéra pri dodaní tovaru.

Predmetom reklamácie nemôže byť dodržanie dodacej lehoty v dôsledku vyššej moci. Dodacia lehota uvedená na webovej stránke je pre danú dobu iba informačná a približná a nie je bezvýhrady nemenná.

Reklamácia je vykonaná náhradou na základe dohody so zákazníkom buď výmenou tovaru, vrátením peňazí, alebo inou kompenzáciou.

 

Záverečné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť dňom ich uverejnenia.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu, inovovanie služieb webovej stránky.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu a inovovanie týchto obchodných podmienok.

 

V Nitre dňa 30.6.2020

Your empire of pizza!

Pizza Factory Nitra

In Pizza Factory Nitra you can assemble pizza according to your own taste in different sizes.

We prepare this crunchy delicacy from quality ingredients and deliver it to your home with love. Delivery in Nitra and surroundings.

When to order pizza

Monday 15:30 - 00:00

Tuesday 15:30 - 00:00

Wednesday 15:30 - 00:00

Thursday 15:30 - 00:00

Friday 15:30 - 01:30

Saturday 15:30 - 01:30

Sunday 15:30 - 22:00

Current delivery time

45 minutes